Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

dreamboat
5796 5349 500
Reposted fromsoftboi softboi via000monnnn066 000monnnn066

January 26 2020

dreamboat
2489 a9bd 500
Patataj, patataj...
Reposted fromtaki1 taki1 viaSilentRule SilentRule
dreamboat
2283 2025 500
Reposted frommangoe mangoe viaSilentRule SilentRule
dreamboat
2721 903c 500
- Zuzanna Celmer
Reposted fromagatiszka agatiszka viaSilentRule SilentRule
dreamboat
1527 46c0 500
Reposted fromtfu tfu vialekkaprzesada lekkaprzesada
0756 2df0
Reposted fromunco unco viagdziejestola gdziejestola
dreamboat
2675 3603 500
Reposted fromkotowate kotowate viagdziejestola gdziejestola
dreamboat
1671 cc2c 500
Reposted fromtfu tfu viagdziejestola gdziejestola
dreamboat
8788 1cc4 500
Reposted fromyikes yikes viagdziejestola gdziejestola
dreamboat
7647 5201
Reposted fromtichga tichga
dreamboat

ruch jednostajnie popierdolony.

kiedy spotkasz kogoś z kim Twój czas płynie szybko. nie jesteś w stanie oderwać się od rozmowy. nie wstydź się o tym mówić. o uczuciach, o wszystkim, co czujesz. nawet, jeśli znacie się krótko.  uczucia zawsze są prawdziwe. szczere. nie wymagają wyjaśnień. domagają się jednak, żeby były okazywane i czasem wysłowione. człowiek potrzebuje pewności. potrzebuje wiedzieć. hej, Ty, Ciebie wybrałem. zostań ze mną.
mów. okazuj. póki masz komu.
dbajcie o siebie.
dreamboat
5824 8b0a
dreamboat
dreamboat

January 24 2020

dreamboat
0081 5f81
Reposted fromtuyi tuyi viatwardziel twardziel
dreamboat
9342 0bb4 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viatwardziel twardziel
dreamboat
Jeśli człowiek w dzieciństwie nie zaznał miłości, opieki, oparcia i poczucia przynależności, to choćby żył w rodzinie w sensie formalnym pełnej, będzie podejrzliwy i lękowy, niekoniecznie w sposób wyraźnie psychopatologiczny. 
Bywają ludzie niezwykle inteligentni i wykształceni, którzy mają jednak poczucie ciągłego zagrożenia porażką, co sprawia, że często przegrywają. Wysoka inteligencja i inne walory ustępują wobec poczucia odrzucenia i trauma z wczesnego dzieciństwa triumfuje.
— Maria Orwid - "Trauma"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadeepbluex deepbluex
dreamboat
4991 219e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadeepbluex deepbluex
dreamboat
dreamboat
6327 6294
Reposted fromshakeme shakeme via000monnnn066 000monnnn066
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl