Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

6398 bd21
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viamojenastroje mojenastroje

June 13 2018

dreamboat
7805 5092 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
dreamboat
7382 3935 500
Reposted frompwg pwg vialogorea logorea

May 28 2018

dreamboat
0854 9749 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
dreamboat
"Od zawsze miałam poczucie, że jestem otoczona fosą, że jestem nieufna. Robię wrażenie osoby otwartej, mówię otwarcie na niektóre tematy, natomiast tak naprawdę wiele beczek soli trzeba ze mną zjeść, żebym uznała relację za przyjaźń".
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty
dreamboat
"Wcale nie jest łatwo spokojnie kochać, ufać bez wątpliwości, bez cynizmu żywić nadzieję, postępować odważnie, podejmować trudne zadania z niewyczerpanymi siłami".
— Susan Sontag
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty
dreamboat
3827 7261
#15
Reposted fromdajmicosodsiebie dajmicosodsiebie viacytaty cytaty
dreamboat
9666 09db
0943 2e33
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
8455 f5ae
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
dreamboat
0060 33db 500
Reposted frommademoiselle-j mademoiselle-j viafilmowy filmowy

May 23 2018

7781 50db
Reposted fromakanes akanes vialogorea logorea

May 20 2018

dreamboat
dreamboat
4433 c74f 500
Reposted fromteijakool teijakool vialogorea logorea

May 14 2018

dreamboat
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.
— Halina Poświatowska
dreamboat
0773 3c3d 500
Reposted frommsofall msofall viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
dreamboat
6747 e3d4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamiamor miamor
5704 ef08
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viamiamor miamor
dreamboat
1276 bbae 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viamiamor miamor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl