Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2019

dreamboat
5501 83f8 500
Reposted fromowca owca viaolewka olewka
dreamboat
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
dreamboat
Bo umiem i lubię być sama, ale to jest okropna pułapka, gdy zacznie ci być dobrzej samej. Uzależnisz się od głupich seriali. Zdziczejesz.
— Elżbieta Narbutt-Eysymontt, niewidoma od 8 lat, "Równanie z niewiadomą", Polityka, 51-52/13
Reposted from1923 1923 viaolewka olewka
dreamboat
9096 5a0a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
dreamboat
9100 07cb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

December 05 2019

dreamboat
7908 da4d 500
Reposted fromGosha Gosha viaolewka olewka
dreamboat
1696 5b01 500
Reposted fromcrazypolish crazypolish viaolewka olewka
dreamboat
5501 83f8 500
Reposted fromowca owca viaolewka olewka

December 02 2019

dreamboat
7908 da4d 500
Reposted fromGosha Gosha viaolewka olewka

November 28 2019

dreamboat
Zawsze rób to, co kochasz. Nigdy nie zmuszaj się do ludzi. Nigdy nie zmuszaj ludzi do siebie. Odpuszczaj tych, którzy się zmuszają do ciebie. Albo takich, którzy ci szkodzą. Nie rozmawiaj z tymi, którym nie służy twój głos. Nie pisz do tych, którzy nie czytają twoich wiadomości. Nie wpraszaj się do domów, których progi cię nie zapraszają. Zamykaj oczy, kiedy mijasz obojętność. Nie popijaj winem wódki. 
Bądź dobry i mądry. Nie daj się wycyckać. A przede wszystkim nie narzucaj się.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMerlinka Merlinka

November 25 2019

dreamboat
Reposted fromFlau Flau viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
dreamboat
0474 d204 500
Reposted fromnyaako nyaako viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
dreamboat
dreamboat
Reposted fromFlau Flau viaMerlinka Merlinka
dreamboat

November 23 2019

dreamboat
0113 ba05
Reposted fromtfu tfu viamakingmovies makingmovies
dreamboat
dreamboat
3962 5bf7 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

November 18 2019

dreamboat
3978 5c93 500
Reposted frommalice malice viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

November 13 2019

dreamboat
1284 653a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl