Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

4273 5957 500

Foto: Ricardo Cuba

Reposted fromkimik kimik vialogorea logorea

September 15 2017

dreamboat
8001 f051 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viaLirael Lirael

September 14 2017

dreamboat
5702 04ab
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
dreamboat
Jeżeli otarłeś się o gówno, to smród pozostaje (przez jakiś czas), ale nie oznacza, że sam masz się stać łajnem, po prostu w przyszłości będziesz ostrożniejszy, będziesz uważniej patrzył pod nogi oraz gdzie, jak i z kim idziesz. Cytując Volanta " czasem najlepsze co można powiedzieć to: „Pies to jebał!”. Jeśli wszedłeś w kupę, to nie możesz w nią odwejść. Jedyne co możesz to wytrzeć ją o trawę i pójść dalej wciąż czując smród, ale wiedząc, że nie będzie trwać wiecznie.
— znalezione
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viacytaty cytaty

September 10 2017

dreamboat
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee vialogorea logorea

September 02 2017

dreamboat
5616 9b5e 500
Jam jars
Reposted fromsniku sniku viamisspandora misspandora
dreamboat
9577 1015 500
Reposted fromrmjc rmjc viamisspandora misspandora
dreamboat
1234 5d2d

catgifcentral:

Four Little Pigs

Reposted fromAngusJames AngusJames viaRedPenny RedPenny
dreamboat
6638 3c03 500
Reposted fromtfu tfu viaretaliate retaliate
9628 fea9
Reposted fromerial erial viaretaliate retaliate
dreamboat
3282 a516
Reposted fromtfu tfu viaRedPenny RedPenny
4103 baa7 500

sixpenceee:

Incredibly couloured ivy on National Museum in Wroclaw, Poland taken by Anna Kowalów.

dreamboat
6197 e379
Reposted fromsosna sosna viaRedPenny RedPenny
dreamboat
dreamboat
7598 2225
Reposted fromkarahippie karahippie viaRedPenny RedPenny
dreamboat
0322 f24f 500
Reposted fromsosna sosna viaRedPenny RedPenny
dreamboat
3682 b14b 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl